Skip to main content

Txuag Kom Lub Zos Hennepin (Hennepin County) Noj Qab Haus Huv

Skip videos

TAM SIM NO MUAJ COV TSHUAJ TIV THAIV TUS KAB MOB KHAUS VIVI-19 (COVID-19) LAWM

Ua ke no, ntau tshaj ib xyoos, peb tau soj ntsuam txog qhov tseeb uas nyuaj txog ntawm kev sib kis thoob plaws ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), thiab ua peb feem los sib saib sib xyuas.

Peb cov tshuaj tiv thaiv uas muaj kev nyab xeeb, siv tau zoo muaj rau Cov Neeg Hauv Minnesota lawm. Txhua hnub, muaj coob ntau tus neeg hauv Lub Cheeb Nroog hennepin tab tom siv lawv zeeg mus txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv.

Cov tshuaj tiv thaiv nov muab cov cuab yeej tshiab rau peb hauv kev tawm tsam tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), tab sis thaum uas lawv tab tom tawm mus rau txhua tus neeg, peb yuav tsum khaws kev coj ua txhua cov cai kev tiv thaiv – looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, txais kev kuaj xyuas, nyob twj ywm tom tsev thaum muaj mob thiab nyob kom sib nrug deb.

Txuas ntxiv nyob kom nyab xeeb thiab saib xyuas peb cov tsev neeg, cov phooj ywg, thiab cov zej zog. Thiab thaum uas nws yog koj zeeg lawm, tsis txhob cia nws dhau mus.

NTAUB NTAWV HAIS TXOG KEV TIV THAIV TUS KAB MOB KHAUS VIV-19 (COVID-19)

 • TIV THAIV
 • TSHAWB (TXHOM)
 • TXHAJ TSHUAJ TIV THAIV

Yuav tau ceev faj los txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev sib kis.

 • Cov kauj ruam ntawm kev tiv thaiv uas ua tau zoo

  Cov kauj ruam ntawm kev tiv thaiv nov tau xyaum ua ke los txo qis qhov kev pheej hmoo ntawm kev kis kab mob rau koj tus kheem thiab lwm tus txhawm tias cov tshuaj tiv thaiv tau muab faib mus rau neeg coob leej lawm los xij:

  Looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntseg thaum twg los xij uas koj nyob nrog cov neeg uas nyob sab nraud ntawm koj tsev

  Nyob kom tau li rau fij sib nrug ntawm lwm tus ntawm qhov chaw sib koom coob leej thiab cov chaw rau pej xeem

  Npog koj cov kev hnoos thiab cov kev txham

  Ntxuav koj ob txhais tes yam tsis tu ncua thiab kom huv si

  Mus txais kev kuaj xyuas yog tias koj muaj cov tsos mob los sis tau mus chwv tus mob

  Nyob twj ywm tom tsev yog tias koj muaj mob los sis tos rau qhov kev ua tau ntawm kev kuaj xyuas

  Thaum nws yog koj zeeg lawm, mus txais kev txhaj tshuaj tiv thaiv

 • Leej twg thiaj li muaj kev pheej hmoo kis tau hom kab mob nod?

  Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) tsis muaj kev sib cais. Nws yog tus kab mob vais lav tshiab (tshiab) uas kis tau yooj yim. Li ntawd peb txhua tus muaj kev pheej hmoo ntawm kev kis tau tus kab mob vim tias peb, raws li yog tib neeg, xav kom muaj kev sib txuas nrog peb cov tsev neeg thiab cov phooj ywg.

  Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) tshwm sim qhov kev pheej hmoo loj rau qee leej, xws li cov laus, cov uas twb muaj cov teeb meem txog kev noj qab haus huv lawm, thiab cov zej zog uas tau txais kev cuam tshuam los ntawm kev tsis muaj vaj huam sib luag hauv txheej teg ua hauj lwm uas muaj los lawm ntev uas ua rau muaj kev tsis sib haum xeeb hauv kev noj qab haus huv.

  Daim phiaj ntaub ntawv hais txog tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) hauv Lub Cheeb Nroog Hennepin pab muab qhov ntaub ntawv hauv cheeb tsam uas tau hloov kho tshiab txog cov pab pawg pej xeem uas sib txawv.

  Txhawm rau kawm paub ntxiv txog lub hauv paus cov kev tsim muaj ntawm kev tsis sib haum xeeb ntawm kev noj qab haus huv, mus saib hauv Chaw Hauj Lwm Ua Kev Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) lub vej xaib. Rau cov ntaub ntawv uas txhais lawm, mus saib hauv Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv.

 • Kev rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg

  Cov ntaub npog ntsej muag, uas keev paub zoo hu ua cov ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, muaj peev xwm pab tiv thaiv kom peb cov kab mob tsis txhob sib kis tau mus rau lwm tus. Kev tshawb fawb phiaj yeeg rau pom txog hais tias kev rau ib daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg yuav pab txo kev pheej hmoo txog ntawm kev sib kis kab mob los ntawm tus kab mob vais lav (virus) kom muaj tsawg, tshwwj xeeb mas yog thaum siv ua ke nrog rau lwm cov kauj ruam kev tiv thaiv xws li kev ntxuav tes thiab kev nyob kom sib nrug deb ntawm lwm tus uas tsis nyob rau hauv koj yim neeg txog li rau fij (feet).

  Raws li Tus Thawj Hau Tswj Kav Xeev Tsab Ntawv Txib (Governor’s Executive Order) 20-81, yuav tsum tau rau cov ntaub npog ntsej muag thaum nyob rau sab hauv cov chaw ua lag luam thiab cov chaw sab hauv tsev rau zej tsoom sawv daws siv hauv xeev Minnesota tshwj tsis yog tias koj nyob ib leeg rau hauv ib lub chaw ua hauj lwm nkaus xwb.

  Rau kev paub ntau ntxiv txog kev rau daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg thiab nws qhov kev ua hauj lwm zoo, thov mus saib tau rau ntawm xeev Minnesota Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm txog Kev Noj Qab Haus Huv lub vas sab (website).

 • Kev sib sau nyob ua ke

  Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) tuaj yeem sib kis los ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus tau yooj yim heev, tshwj xeeb yog lub sij hawm noj mov ua ke, mus koom hauv party, cov kev ua si ua pawg, thiab lwm yam kev cai dab qhuas. Txwv kev sib sau ua ke nrog cov neeg sab nraud ntawm koj yim neeg yog ib txoj kev uas ua tau zoo los txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev sib kis loj hauv peb lub zej zog.

  Yog tias koj yuav tsum tau nyob sib sau ua ke, nco ntsoov ua raws li cov kauj ruam kev tiv thaiv saum toj no thiab qhov lus taw qhia tshiab tshaj plaws no los ntawm Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv. (Txoj Kab Txuas)

  Lus taw qhia rau cov neeg uas tau txais kev txhaj tshuaj lawm

  Lub Chaw Ua Hauj Lwm Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) tau hloov kho tshiab kev taw qhia rau cov neeg uas tau txhaj tiav cov tshuaj tiv thaiv puv lawm, uas suav nrog kev sib sau ua ke nyob hauv tsev nrog lwm cov neeg uas txhaj tshuaj puv lawm yam tsis tau looj daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Nrhiav txog qhov kev taw qhia ntawm Lub Chaw Ua Hauj Lwm Tswj Hwm thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) rau cov neeg uas tau txhaj tshuaj puv lawm tau ntawm txoj kab txuas hauv qab no.

Koj puas xav hais tias koj raug tau rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) lawm los sis koj puas muaj cov tsos mob? Yog hais tias muaj li ntawd, koj yuav tsum tau mus sim kuaj mob thiab nyob twj ywm hauv tsev. Nyeem txhawm rau kawm paub ntau ntxiv txog cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) thiab kev sim kuaj mob.

 • Cov tsos mob

  Tsis yog txhua tus neeg uas muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yuav tshwm sim txhua cov tsos mob. Qhov tseeb tiag, qee cov neeg yuav tuaj yeem tsis tshwm cov tsos mob twg li (tsis muaj tsos mob). Feem ntaub cov tsos mob ntawm Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) tshwm sim ntawm 2 txog 14 hnub tom qab kis tau tus kab mob vais lav lawm.

  Cov tsos mob uas nquag tshwm sim:

  • Kub taub hau
  • Hnoos
  • Txog siav
  • Ua daus no
  • Mob taub hau
  • Mob cov leeg nqaij
  • Mob qa
  • Sab nkees
  • Txhaws ntswg
  • Tsis hnov qab los
  • Tsis hnov ntxhiab zoo

  Cov tsos mob ntsig txog plab hnyuv uas nquag tshwm sim tsawg dua:

  • Xeev siab
  • Ntuav
  • Raws plab

  Yog tias koj los sis qee tus neeg uas koj txhawj xeeb txog muaj cov tsos mob nov los sis koj tau chwv rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), saib qhov lus taw qhia thiab cov peev txheej hauv qab no los:

  Mus txais kev kuaj xyuas
  thiab
  Nyob twj ywm hauv tsev

 • Txais kev kuaj xyuas

  Kev kuaj xyuas yog ib qhov cuab yeej tseem ceeb hauv kev kuaj saib thiab tiv thaiv kev sib kis kab mob rau koj tus kheej thiab lwm tus, thiab kev kuaj xyuas Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yam tsis muaj teeb meem muaj nyob thoob plaws hauv Lub Cheeb Nroog Hennepin.

  Yog tias koj muaj cov tsos mob, mus txais kev kuaj xyuas tam sim ntawd.

  Nrhiav txog cov kev xaiv kev kuaj xyuas pab dawb los ntawm kev nkag mus saib hauv lub vej xaib hauv qab no:
  Minnesota Lub Chaw Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv daim nplooj vej xaib kev kuaj xyuas rau zej zog

 • Nyob twj ywm hauv tsev

  Yog tias koj tau mus chwv rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) dhau ntawm kev nyob sib ze los sis kuaj xyuas muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19), nws yog qhov tseem ceeb uas koj yuav nyob hauv tsev, cais tawm ntawm lwm tus txhawm rau tiv thaiv kev sib kis tus kab mob vais lav mus rau lwm tus.
  Yog tias tau chwv rau Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) dhau ntawm kev nyob sib ze:
  Qhov kev xaiv uas nyab xeeb yog nyob twj ywm tom tsev (kaw tus kheej) rau 14 hnub tom qab koj tau chwv tus mob.
  Yog tias koj kuaj xyuas muaj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19):
  Kev cais tus kheej tawm nyob tom tsev rau lub sij hawm 10 hnub tom qab koj pib muaj cov tsos mob, los sis yog tias koj tsis muaj cov tsos mob, 10 hnub tom qab ua kev kuaj xyuas koj Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) lawm. Ua kom paub tseeb tias koj tsis tau muaj npaws rau yam tsawg 24 teev ua ntej thaum kawg ntawm kev cais tus kheej tawm.
  Hauv qhov xwm txheej tshwj xeeb, nws tuaj yeem ua tau los xaus kev kaws tus kheej los sis cais tus kheej kom sai dua.
  Hauv qhov kev suav txog kev kaws thiab cais tus kheej hauv qab no tuaj yeem pab koj los txiav txim siab txog qhov yuav nyob tom tsev ntev npaum li cas:

  Lub Suav Kev Kaws/Cais Tus Kheej (txoj kab txuas) https://covidcalculator.hennepin.us/calculator
  Yog tias koj twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv lawm:
  Yog tias koj tau ua tiav cov kev txhaj tshuaj tiv thaiv Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) puv lawm thiab ho tau mus chwv tus mob, koj tsis tas yuav kaw tus kheej yog tias TXHUA YAM. hauv qab no yog qhov tseeb:

  • Kev chwv raug Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yog yam tsawg 14 hnub tom qab txhaj koj cov koob tshuaj tiv thaiv tau ua tiav hlo.
  • Kev chwv raug Tus Kab Mob Khaus Viv-19 (COVID-19) yog nyob hauv 90 hnub ntawm koj koob kawg ntawm cov txhaj tshuaj tiv thaiv.
  • Tam sim no koj tsis muaj cov tsos mob ntawm tus kab mob khaus viv-19 (covid-19). Rau kev tawm qhia zoo dua hauv qhov kev cais thiab kaws tus kheej, mus saib rau hauv

  Minnesota Chaw Hauj Lwm Ntawm Kev Noj Qab Haus Huv lub vev xaib:
  Minnesota Department of Health. 

Cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob khaus viv-19 (covid-19) uas nyab xeeb thiab ua hauj lwm tua zoo tam sim no muaj lawm, thiab tag nrho ob qho ntawm kev muab thiab kev tsim nyob tau txais tab tom nthuav dav sai heev kom mus cuag rau txhua leej. Nyeem ntxiv los kawm txog qhov tshuaj tiv thaiv thiab txoj hauv kev yuav mus txais nws.

 

 • Qhvo Tseeb Ntawm Qhov Tshuaj Tiv Thaiv

  Cov tshuaj txhaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 yog:

  Kev Nyob Xeeb

  Txhua cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 uas tau txais kev tso cai raug txhim kho raws li cov kev kho mob nruj tib yam yuav tsum muaj ntawm txhua cov tshuaj tiv thaiv, uas suav nrog kev tshawb fawb nruj rau cov neeg.

  CDC thiab FDA tau tshuaj xyuas thoob plaws txog kev txhim kho thiab kev kuaj xyuas qhov ntaub ntawv kom paub tseeb txog qhov ntaub ntawv raug thiab cov tshuaj tiv thaiv ua tau raws cov qauv kev nyab xeeb nruj
  Cov kws tshaj lij txuas ntxiv los taug qab ntaub ntawv kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj tiv thaiv los ua kom paub tseeb tias lawv ua hauj lwm tau raws li kev xav tseg.

  Kev siv tau zoo

  Txhua cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob khaus viv-19 uas tau kev pom zoo txo qhov uas yuav uas koj yuav muaj mob los sis yuav mus pw tom tsev kho mob tau zoo heev.

  Lawv muaj cov khoom uas qhia rau peb cov txheej teg ua hauj lwm tiv thaiv kab mob hauv lub cev kom paub txog tus kab mob vais lav khaus viv-19 thiab tawm tsam nws ua ntej nws tuaj yeem kis tau rau koj.
  Tag nrho cov tshuaj tiv thaiv koob thib ib-thiab-ob tau kev pom zoo los ntawm teb chaws Asmeskas.
  Qhov ntaub ntawv txog kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo tag nrho rau cov tshuaj tiv thaiv tuaj yeem nrhiav tau ntawm CDC lub vej xaib.

  Yooj yim

  Kev txhaj tshuaj tiv thaiv yog pab dawb. Koj yuav tsis them dab tsi rau kev txhaj tshuaj tiv thaiv, txhawm tias koj muaj kev tuav pov hwm los sis tsis muaj los xij.

  Yuav tsis nug txog koj qhov xwm txheej kev tsiv teb tsaws chaw thiab koj qhov ntaub ntawv yuav kaws cia tsis pub lwm tus paub.

 • Thaum twg thiab qhov twg uas kuv tuaj yeem mus txais tau kev txhaj tshuaj?

  Kev txhauj tshuaj ua raws li ncua sij hawm kev tshaj tawm uas tsom rau mus cuag rau txhua leej hauv lub caij ntuj sov no.

  Rau npe los txais qhov tshuaj tiv thaiv

  Rau npe nkag los kuaj xyuas txog koj qhov kev tsim nyog tau txais ntawm koj tus kheej thiab kev muaj nyob hauv cheeb tsam txog qhvo tshuaj tiv thaiv tus kab mob khaus viv-19 dhau ntawm Lub txuas Tshuaj Tiv Thaiv Ntawm Minnesota.

  Ntxiv txog, koj tuaj yeem rau npe nrog Lub Cheeb Nroog Hennepin siv txoj kab txuas hauv qab no:
  Hennepin County COVID-19 Vaccine Registration

  kev rau npe nrog Lub Cheeb Nroog Hennepin tsis ua rau koj tsis muaj cai rau lub txuas qhov tshuaj tiv thaiv hauv xeev. kev rau npe nrog ob qho ntawm xeev thiab lub cheeb nroog yuav pab txuas koj mus rau lub sij hawm tau txais thawj zaug los txais kev txhaj tshuaj.

  Thaum nws yog koj zeeg los txais kev tshaj tshuaj, mus txais nws.